Chính trị 19/08/2019 (0) (207)

Cách mạng Tháng Tám và bài học lấy dân làm gốc

Cách mạng tháng Tám năm 1945 là cuộc cách mạng hết sức đặc biệt trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám để lại nhiều bài học quý, trong đó, bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết, "lấy dân làm gốc" tiếp tục được vận dụng có hiệu quả trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng ta, là cơ sở, niềm tin để dân tộc Việt Nam tiếp tục giành thắng lợi trong công cuộc đổi mới.


Nhân dân các địa phương tham gia biểu tình cướp Chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945

Tháng 5/1941, trước những thay đổi mạnh mẽ của tình hình trong nước cũng như thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng, theo đó khẳng định giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu của cuộc cách mạng Việt Nam.

Để thực hiện được mục tiêu đó, Đảng đã thành lập “Việt Nam độc lập đồng minh” gọi tắt là Việt Minh nhằm tập hợp và đoàn kết rộng rãi các giai cấp, các dân tộc và tôn giáo, các giới tham gia mặt trận. Nhờ vậy, từ năm 1941 - 1945 lực lượng Việt Minh đã lớn mạnh không ngừng, tập hợp được khoảng 2.000 triệu đồng bào trong các tổ chức tham gia cách mạng.


Thắng lợi của Cách mạng tháng 8 đã để lại nhiều bài học quý trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng

Khi thời cơ đã đến, hàng triệu nhân dân khắp cả nước sục sôi khí thế, mang theo gậy gộc, vũ khí xuống đường biểu tình, và nhanh chóng biến thành cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Chỉ trong vòng 10 ngày, hầu hết các địa phương trong cả nước đều giành chính quyền về tay nhân dân.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đánh dấu Cách mạng Tháng 8 hoàn toàn thắng lợi.


là cơ sở, niềm tin để dân tộc Việt Nam tiếp tục giành thắng lợi trong công cuộc đổi mới.

Thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng tháng Tám đã để lại bài học quý báu. Trong giai đoạn đổi mới, trên cơ sở kế thừa và phát triển tư tưởng “lấy dân làm gốc”, “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, Đảng và Nhà nước, cũng như Cấp ủy, chính quyền các cấp ở Hà Tĩnh đã vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, tiếp tục phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong giai đoạn phát triển mới, giai đoạn thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

74 năm trôi qua, thắng lợi của Cách mạng tháng Tám với bài học đoàn kết, lấy dân làm gốc có ý nghĩa sâu sắc. Gốc có vững, cây mới bền. Đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được khơi dậy và phát huy trên tinh thần đặt lợi ích chung của dân tộc, của đất nước và của nhân dân lên trước hết, lấy đó làm cơ sở để xây dựng các chủ trương, chính sách về phát triển KT-XH, QP-AN, đối ngoại để phát triển quê hương đất nước trong thời kỳ đổi mới./.

Tuệ TrangCùng chuyên mục

Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Đang xem:   100
Lượt xem trong ngày:   172
Tổng lượt truy cập:   27,627,349