Nhân ái 28/09/2019 (0) (318)

Danh sách lấy ý kiến nhân dân về việc khen thưởng tập thể, gia đình và cá nhân

Ngày 27/9, Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh ban hành Công văn 232/BTĐKT-NV về việc khen thưởng cho các tập thể, gia đình và cá nhân. Hatinhtv.vn xin giới thiệu danh sách các tập thể, gia đình và nhân, lấy ý kiến của người dân để Chủ tịch Nước khen thưởng trong quá trình cống hiến, đóng góp cho Tổ quốc.

DANH SÁCH XIN Ý KIẾN KHEN THƯỞNG

 (Kèm theo Công văn số:232/BTĐKT ngày 27/09/2019 của Ban TĐKT tỉnh)

I. TRUY TẶNG HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG BA.

1. Ông Phan Bường (Bí danh: Võ Bắc), sinh năm 1893, quê quán: xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

2. Ông Hồ Sỹ Cương, sinh năm 1913, quê quán: xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

3. Ông Cù Duyệt (Bí danh: Chương), sinh năm 1905, quê quán: xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

4. Ông Trịnh Hạt, sinh năm 1906, quê quán: xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

5. Ông Hồ Ngọc Diên (Bí danh: Mai Ngọc), sinh năm 1917, quê quán: xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

6. Ông Hồ Hoan, sinh năm 1898, quê quán: xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

7. Ông Phan Hoằng, sinh năm 1901, quê quán: Xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

8. Bà Lê Thị Xuân Hương, sinh năm 1916, quê quán: xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

9. Ông Mai Khai (Bí danh: Văn Minh), sinh năm 1913, quê quán: xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

10. Ông Hồ Khoản, sinh năm 1901, quê quán: xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

11. Ông Hồ Kiều, sinh năm 1911, quê quán: xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

12. Ông Hồ Lập, sinh năm 1914, quê quán: xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

13. Ông Trần Nhuệ, sinh năm 1901, quê quán: xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

14. Ông Hồ Phối, sinh năm 1909, quê quán: xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

15. Ông Bùi Thúc Sinh, sinh năm 1914, quê quán: xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

16. Ông Nguyễn Tánh, sinh năm 1905, quê quán: xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

17. Ông Hồ Sỹ Tạo, sinh năm 1901, quê quán: xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

18. Ông Nguyễn Thắc (Bí danh: Nguyễn Khắc), sinh năm 1910, quê quán: xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

19. Ông Trần Toán (Bí danh: Trần Tốn), sinh năm 1910, quê quán: xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

20. Ông Nguyễn Vựng, sinh năm 1903, quê quán: xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

21. Ông Nguyễn Vượng, sinh năm 1909, quê quán: xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

22. Ông Dương Yến, sinh năm 1929, quê quán: xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

23. Ông Hồ Hương, sinh năm 1909, quê quán: xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

24. Ông Bùi Gội (Bí danh: Can), sinh năm 1901, quê quán: xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

25. Ông Lưu Khoa (Bí danh: Lưu Giáp Khoa), sinh năm 1879, quê quán: xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

26. Ông Lưu Giáp, sinh năm 1903, quê quán: xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

27. Ông Trần Cốc, sinh năm 1902, quê quán: xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

28. Ông Nguyễn Tần (Bí danh: Đáo Sơn), sinh năm 1913, quê quán: xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

29. Ông Nguyễn Cương, sinh năm 1914, quê quán: xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

30. Ông Mai Hòe (Bí danh: Quyền Vinh), sinh năm 1964, quê quán: xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

31. Ông Mai Thát, sinh năm 1890, quê quán: xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

32. Ông Nguyễn Bac, sinh năm 1882, quê quán: xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

33. Ông Nguyễn Đông, sinh năm 1914, quê quán: xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

34. Bà Lê Thị Thanh, sinh năm 1911, quê quán: xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

35. Ông Nguyễn Trì, sinh năm 1908, quê quán: xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

36. Ông Bùi Thính, sinh năm 1905, quê quán: xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

37. Bà Nguyễn Thị Duyến, sinh năm 1910, quê quán: xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

38. Ông Nguyễn Duyệt, sinh năm 1911, quê quán: xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

39. Bà Bùi Thị Tín, sinh năm 1907, quê quán: xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

40. Ông Lê Bản, sinh năm 1899, quê quán: xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

41. Bà Bùi Thị Ngơn, sinh năm 1910, quê quán: xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

42. Ông Phan Đôi (Bí danh: Phan Chi), sinh năm 1896, quê quán: xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

43. Ông Đặng Đông (Bí danh: Chu Dao), sinh năm 1904, quê quán: xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

44. Ông Phạm Khương (Bí danh: Phan Khương), sinh năm 1901, quê quán: xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

45. Ông Phạm Kinh Dinh (Bí danh: Võ Bắc), sinh năm 1898, quê quán: xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

46. Ông Phạm Thiết (Bí danh: Phạm Giáp), sinh năm 1911, quê quán: xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

57. Ông Đặng Ngưng, sinh năm 1914, quê quán: xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

48. Ông Phan Bá (Bí danh: Hữu Ích), sinh năm 1901, quê quán: xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

49. Ông Đặng Cơ, sinh năm 1915, quê quán: xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

50. Ông Đặng Bình, sinh năm 1900, quê quán: xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

51. Ông Phan Đình Nhàn (Bí danh: Trần Nhân), sinh năm 1908, quê quán: xã Bình Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

52. Bà Trần Thị Minh Châu (Bí danh: Dung- Nam), sinh năm 1910, quê quán: xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh;

53. Ông Nguyễn Mại (Bí danh: Tài Mậu), sinh năm 1905, quê quán: xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

54. Ông Lê Sum, sinh năm 1899, quê quán: xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

55. Ông Lê Viết Bính (Bí danh: Thanh Lộc), sinh năm 1892, quê quán: xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

56. Ông Phan Đình Duyệt, sinh năm 1905, quê quán: xã Bình Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

57. Ông Đào Trà, sinh năm 1910, quê quán: xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

58. Ông Nguyễn Thưởng (Bí danh: Thướng), sinh năm 1907, quê quán: xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

59. Ông Trần Đắc Chương (Bí danh: Phi Long), sinh năm 1907, quê quán: xã Đại Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;

60. Ông Nguyễn Giám, sinh năm 1908, quê quán: xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;

61. Ông Lê Sáu, sinh năm 1894, quê quán: xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;

62. Ông Nguyễn Tuệ, sinh năm 1912, quê quán: xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;

63. Ông Nguyễn Khuyển, sinh năm 1903, quê quán: xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;

64. Ông Nguyễn Doãn Phiên, sinh năm 1903, quê quán: xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh;

65. Ông Võ Hạnh (Bí danh: Phạm Thành), sinh năm 1908, quê quán: xã Yên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;

66. Ông Lê Diêm (Bí danh: Lê Hồ), sinh năm 1881, quê quán: xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;

67. Ông Nguyễn Kiền, sinh năm 1890, quê quán: xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;

68. Ông Trần Thiềm, sinh năm 1912, quê quán: xã Thường Nga, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;

69. Ông Lê Tư (Tên khác: Phạm Văn Tư), sinh năm 1912, quê quán: xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;

70. Ông Cao Văn Duyệt (Bí danh: Duyệt), sinh năm 1906, quê quán: xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;

71. Ông Hồ Sỹ Ba (Bí danh: Chắt Cửu), sinh năm 1895, quê quán: xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;

72. Ông Hồ Sỹ Cầu, sinh năm 1910, quê quán: xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;

73. Ông Phan Dương (Bí danh: Phan Thường), sinh năm 1914, quê quán: xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;

74. Ông Đinh Thiện, sinh năm 1903, quê quán: xã Đức Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh;

75. Bà Trần Thị Em (Tên khác: Quynh), sinh năm 1892, quê quán: xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;

76. Ông Ngô Phái (tên khác: Đậu), sinh năm 1883, quê quán: xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;

77. Ông Hồ Sỹ Huỳnh (Bí danh: Anh Huỳnh), sinh năm 1893, quê quán: xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;

78. Ông Hồ Sỹ Mậu (Tên khác: Hồ Văn Mậu), sinh năm 1895, quê quán: xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;

79. Ông Trần Chính (Bí danh: Hạ), sinh năm1911, quê quán: xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;

80. Ông Cao Huy Cận (Tên khác: Trùm Cận), sinh năm 1886, quê quán: xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;

81. Ông Ngô Miền (Bí danh: Châu Trượt), sinh năm 1900, quê quán: xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;

82. Ông Võ Văn Thống (Bí danh: Võ Yên), sinh năm 1901, quê quán: xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;

83. Ông Trần Văn Thảo (Tên khác: Thái Quyền Ky), sinh năm 1910, quê quán: xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;

84. Ông Ngô Xuân Áng (Tên khác: Phó Châu), sinh năm 1906, quê quán: xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;

85. Ông Nguyễn Phượng (Tên Khác: Phan Phượng), sinh năm 1914, quê quán: xã Phương Điền, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;

86. Ông Lê Đình An (Tên khác: Duyên), sinh năm 1904, quê quán: xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;

87. Ông Lê Đình Thịnh (Bí danh: Lê Thịnh), sinh năm 1893, quê quán: xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;

88. Ông Trần Cừ (Bí danh: Trần Cao), sinh năm 1891, quê quán: xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;

89. Ông Đinh Lệ (Tên khác: Trung Tín), sinh năm 1891, quê quán: xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;

90. Ông Hồ Đức Thiêm, sinh năm 1906, quê quán: xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;

91. Bà Đinh Thị Huệ, sinh năm 1910, quê quán: xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;

92. Ông Đinh Thiệu (Bí danh: Đồ Công), sinh năm 1910, quê quán: xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;

93. Ông Trần Ngôn (Bí danh: Trần Viết Trường), sinh năm 1899, quê quán: xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;

94. Ông Trần Trác (Bí danh: Lệ Sơn), sinh năm 1900, quê quán: xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;

95. Ông Trần Đình, sinh năm 1900, quê quán: xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;

96. Ông Ngô Khoách (Bí danh: Cu Lê), sinh năm 1903, quê quán: xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;

97. Ông Trần Ngự, sinh năm 1900, quê quán: xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;

98. Ông Lê Thừa, sinh năm 1911, quê quán: xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;

99. Ông Hoàng Cơ (Tên khác: Lê Vận), sinh năm 1912, quê quán: xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;

100. Ông Hồ Sỹ Ngũ, sinh năm 1891, quê quán: xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;

101. Ông Đặng Bá Soa (Bí danh: Hoàng Long), sinh năm 1900, quê quán: xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;

102. Ông Đặng Bá Trân, sinh năm 1903, quê quán: xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;

103. Ông Đặng Lê (Tên khác: Đặng Bá Lê), sinh năm 1910, quê quán: xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;

104. Ông Đặng Huy (Tên khác: Đặng Bá Huy), sinh năm 1906, quê quán: xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;

105. Ông Bạch Đình Nợm, sinh năm 1905, quê quán: xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;

106. Ông Tô Quang, sinh năm 1897, quê quán: xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;

107. Ông Bạch Lân (Tên khác: Bạch Đình Lân), sinh năm 1905, quê quán: xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;

108. Ông Nguyễn Như Hải, sinh năm 1890, quê quán: xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;

109. Ông Phan Võ (Tên khác: Phan Trọng Võ), sinh năm 1900, quê quán: xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;

110. Ông Tô Mai, sinh năm 1905, quê quán: xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;

111. Ông Phan Tuân, sinh năm 1912, quê quán: xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;

112. Ông Trần Đắc Chương (Bí danh: Phi Long), sinh năm 1907, quê quán: thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;

113. Ông Nguyễn Giám, sinh năm 1908, quê quán: xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;

114. Ông Lê Sáu, sinh năm 1894, quê quán: xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;

115. Ông Nguyễn Tuệ, sinh năm 1912, quê quán: xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;

116. Ông Nguyễn Khuyển, sinh năm 1903, quê quán: xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;

117. Ông Nguyễn Doãn Phiên, sinh năm 1903, quê quán: xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh;

118. Ông Võ Hạnh (Bí danh: Phạm Thành), sinh năm 1908, quê quán: xã Yên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;

119. Ông Lê Diêm (Bí danh: Lê Hồ), sinh năm 1881, quê quán: xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;

120. Ông Nguyễn Kiền, sinh năm 1890, quê quán: xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;

121. Ông Trần Thiềm, sinh năm 1912, quê quán: xã Thường Nga, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;

122. Ông Lưu Thịnh (bí danh: A Tòng), sinh năm 1896, quê quán: xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

123. Ông Bùi Tử Huy, sinh năm 1896, quê quán: xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

124. Ông Trương Cảnh, sinh năm 1896, quê quán: xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

125. Ông Bùi Thân (bí danh: Hoàng Kỳ), sinh năm 1890, quê quán: xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

126. Ông Trần Hội (bí danh: Trần Tân), sinh năm 1905, quê quán: xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

127. Bà Lưu Thị Ý, sinh năm 1900, quê quán: xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

128. Ông Trần Phụng (bí danh: Nam Phong), sinh năm 1907, quê quán: xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

129. Ông Trần Nghì (bí danh: Bầu Đại), sinh năm 1900, quê quán: xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

II. TRUY TẶNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT.

1. Ông Phan Ái (bí danh: Độc Hoạt), sinh năm 1889, quê quán: xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

III. TẶNG HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG BA CHO GIA ĐÌNH CÓ NHIỀU LIỆT SỸ.

1. Gia đình: Ông Nguyễn Xuân Đôi, Bà Nguyễn Thị Đống, Xã Song Lộc, Huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;

2. Gia đình: Ông Trần Đình Nghi, Bà Nguyễn Thị Phức, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

IV. TẶNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG CÁC HẠNG:

1. Huân chương Lao động hạng Nhất cho: Trường Trung học cơ sở Lê Văn Thiêm, thành phố Hà Tĩnh

2. Huân chương Lao động hạng Nhì cho: Trường Trung học phổ thông Trần Phú, huyện Đức Thọ

3. Huân chương Lao động hạng Ba cho:

3.1 Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh;

3.2. Ông Trần Xuân Phượng, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Đức Thọ./.

BAN THI ĐUA- KHEN THƯỞNG

Mọi góp ý xin gửi về địa chỉ: Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh (Số 01, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh)


Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Đang xem:   67
Lượt xem trong ngày:   140
Tổng lượt truy cập:   27,628,273