Chính trị 14:00 21/11/2019 (0) (304)

Tỉnh ủy quán triệt các nghị quyết của trung ương, của tỉnh

Sáng 21/11, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương lần thứ 11, khóa XII, các Nghị quyết, Quy định, Kết luận của Trung ương và của Tỉnh. Dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn; các ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy; thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ Tỉnh.

Hội nghị quán triệt về “Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”; Nội dung “Quy định số 205 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.


Giới thiệu các nội dung chủ yếu của Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 144 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thẩm quyền, cơ cấu, số lượng, quy trình lựa chọn nhân sự và sắp xếp cán bộ khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021; những kinh nghiệm của các đơn vị thực hiện trước như Đức Thọ, Hương Sơn, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, và các nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai thời gian tới. Thông báo Kết luận số 156 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa X “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”.

Giới thiệu nội dung chủ yếu của dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành.

Giới thiệu các nội dung chủ yếu dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Nguyễn Hằng, Trần Khánh


Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Đang xem:   34
Lượt xem trong ngày:   166
Tổng lượt truy cập:   27,684,590