Chuyên mục

  Cải cách hành chính và chuyển đổi số

Sử dụng văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Những nổ lực cải thiện xếp hạng chỉ số Par Index Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Một số bất cập trong cải cách thủ tục hành chính Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Ứng dụng công cụ hỗ trợ trong cải cách hành chính Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Nhìn lại chỉ số PCI và PAPI của Hà Tĩnh Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động y tế Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Khắc phục tình trạng trễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Chuyển biến trong cải cách hành chính tại bộ phận một cửa cấp xã Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Hà Tĩnh với lộ trình sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, xã Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Dấu ấn cải cách hành chính năm 2018 Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Điện lực Hà Tĩnh đẩy mạnh cải cách hành chính Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Cải cách hành chính góp phần tăng thu ngân sách ở Hải Quan Hà Tĩnh Cải cách hành chính và chuyển đổi số
Nâng cao năng lực giải quyết thủ tục hành chính Cải cách hành chính và chuyển đổi số

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   4,421
Tổng lượt truy cập:   42,353,846