Giáo dục 09:27 15/05/2022 (0) (110)

Các vấn đề giáo dục cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, khoa học, bàn bạc thấu đáo

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Trong thời đại thông tin, các vấn đề giáo dục cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, khoa học, bàn bạc thấu đáo, đúng theo tư tưởng đổi mới mà Nghị quyết 29-NQ/TW khoá XI đã đề ra.

Ngày 13/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì Phiên họp đầu tiên của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2022-2026.

 Đại biểu dự Phiên họp đầu tiên của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2022 - 2026. (Ảnh: TT)

Tại Phiên họp, ông Chu Đức Nhuận, Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Chính phủ, công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2022 - 2026. Theo đó, Chủ tịch Hội đồng là Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Phó Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn.

27 Ủy viên gồm đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng một số trường đại học, phổ thông...

Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực có nhiệm vụ tư vấn giúp Thủ tướng những vấn đề liên quan đến đổi mới giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hay việc triển khai các luật về giáo dục, Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, Khung trình độ giáo dục quốc gia, các đề án lớn hay chiến lược phát triển giáo dục, giáo dục nghề nghiệp.

Hội đồng này cũng sẽ nghiên cứu, tư vấn Chính phủ, Thủ tướng trong việc đưa ra quyết định các chính sách, biện pháp quan trọng về giáo dục; góp ý kiến xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách, đề án quan trọng và những vấn đề chuyên môn khác do Thủ tướng yêu cầu.

Bộ GD&ĐT là cơ quan thường trực của hội đồng. Văn phòng - cơ quan giúp việc cho hội đồng - đặt tại Bộ GD&ĐT, có biên chế công chức thuộc Bộ, làm việc theo chế độ chuyên trách, kiêm nhiệm hoặc biệt phái.

Chuyên đề được thảo luận trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực là về công tác đổi mới kiểm tra, đánh giá trong giáo dục phổ thông. Thay mặt cơ quan thường trực Hội đồng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đã trình bày báo cáo nêu rõ thực trạng về kiểm tra, đánh giá; giải pháp đổi mới kiểm tra, đánh giá và một số nội dung xin ý kiến Hội đồng.

Theo đó, trong quá trình chỉ đạo triển khai chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2006 và chương trình GDPT 2018, Bộ GD&ĐT đã ban hành hệ thống văn bản pháp lý để chỉ đạo kiểm tra, đánh giá học sinh; chỉ đạo và triển khai một số hoạt động trong phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng hoặc theo năng lực của học sinh; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng tăng cường năng lực cho đội ngũ giáo viên về năng lực triển khai các hoạt động kiểm tra, đánh giá.

Việc kiểm tra, đánh giá học sinh được triển khai ở các cấp học trong chương trình GDPT được cải tiến theo từng giai đoạn trên cơ sở tiếp thu về khoa học đo lường đánh giá, kinh nghiệm triển khai kiểm tra, đánh giá của các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới và đúng theo quy định của Luật Giáo dục về nội dung giáo dục, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục và kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục ở mỗi lớp, mỗi cấp học.

Về một số giải pháp đổi mới kiểm tra, đánh giá, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết về 7 giải pháp, đó là: Xây dựng và ban hành quy định về chuẩn đánh giá theo chương trình GDPT 2018. Tăng cường đánh giá năng lực thực hành, năng lực vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề/tình huống thực tiễn. Đổi mới nội dung và hình thức thi tốt nghiệp THPT đảm bảo đáp ứng đồng bộ với việc triển khai chương trình GDPT 2018. Hình thức kiểm tra, đánh giá đảm bảo thuận lợi trong quá trình thực hiện gắn với đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, tạo thuận lợi cho giáo viên và học sinh. Hoàn thiện quy trình kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học thực sự phù hợp, thuận tiện trong thực hiện, bảo đảm tính khoa học, chính xác, công khai, minh bạch. Tăng cường đổi mới quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục, củng cố kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra, đánh giá. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, đánh giá. Đào tạo đội ngũ cán bộ, giáo viên có năng lực về kiểm tra, đánh giá đáp ứng đổi mới giáo dục.

Trao đổi xung quanh việc đổi mới kiểm tra, đánh giá ở bậc phổ thông, các thành viên Hội đồng cho rằng, việc kiểm tra, đánh giá học sinh phổ thông cần dựa trên khung chuẩn năng lực thống nhất, liên thông đối với từng lứa tuổi, cấp học bằng cả kiến thức và kỹ năng; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quá trình đánh giá. Bên cạnh đó, việc kiểm tra, đánh giá cần huy động sự tham gia nhiều hơn của các bên liên quan như phụ huynh, cộng đồng cùng với giáo viên và học sinh, đặc biệt là cần tạo không gian cho nhà trường, giáo viên sáng tạo về các biện pháp thực hiện.

 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu kết luận phiên họp. (Ảnh: TT)

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2022 - 2026, yêu cầu Bộ GD&ĐT hoàn thiện báo cáo chuyên đề về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong giáo dục phổ thông, để tới đây đưa vào nội dung báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Nêu rõ một trong những nhiệm vụ của Hội đồng là giúp chuẩn bị tổng kết Nghị quyết 29-NQ/TW khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng Hội đồng cần lần lượt đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết 29-NQ/TW khoá XI.

Trong đó có khung hệ thống giáo dục quốc dân; khung chương trình bảo đảm hội nhập phù hợp với khung chương trình của ASEAN, tiệm cận với quốc tế; đổi mới chương trình, sách giáo khoa; phương thức dạy và học; đánh giá, kiểm tra; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT và quản trị cơ sở giáo dục, nhất là quản trị trong trường phổ thông; nghiên cứu về khoa học giáo dục; thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương; hợp tác quốc tế…

Phó Thủ tướng đề nghị mỗi phiên họp của Hội đồng bàn sâu về từng chuyên đề, trong đó cần phát huy hiệu quả, thực chất vai trò của các chuyên gia, nhà khoa học về giáo dục thông qua các tiểu ban chuyên môn, bao gồm cả các thành viên Hội đồng nhiệm kỳ mới và nhiệm kỳ cũ. Hội đồng có trách nhiệm kết nối các hội chuyên ngành, cơ quan chuyên môn để thống nhất những định hướng lớn trong giáo dục.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh xã hội, người dân luôn rất quan tâm đến giáo dục. Trong thời đại thông tin, các vấn đề giáo dục cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, khoa học, bàn bạc thấu đáo, có định hướng ra công luận, đúng theo tư tưởng đổi mới mà Nghị quyết 29-NQ/TW khoá XI đã đề ra.

Đổi mới giáo dục là quá trình liên tục, phải phù hợp với xu thế thế giới, tính đến điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá của Việt Nam. Từng bước đi phải kiên trì; điều chỉnh tiến độ, cách làm nhưng kiên định xu thế, mục đích. Nhấn mạnh điều này, Phó Thủ tướng đồng thời đề nghị xây dựng chương trình làm việc cả nhiệm kỳ của Hội đồng theo các nhóm vấn đề, có thể bổ sung, điều chỉnh theo yêu cầu thực tiễn của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, định hình những nét lớn, bảo đảm tính liên tục trong từng năm./.

Theo Mỹ Anh/ĐCSVN.vn

Link bài gốc

Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   4,080
Tổng lượt truy cập:   41,592,634