Chính trị 14:36 19/05/2022 (0) (616)

Đề ra cơ chế, chính sách khơi dậy truyền thống văn hóa quê hương

Sáng 19/5, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị Văn hoá toàn tỉnh năm 2022. Đây là hội nghị quan trọng để triển khai các nội dung Hội nghị Văn hóa toàn quốc và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Hội nghị càng đặc biệt có ý nghĩa khi được tổ chức đúng vào ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Trung Dũng – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Văn hoá thể thao và du lịch; các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ. Đồng chí Trần Thế Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ và đồng chí Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các huyện thị, thành phố trong toàn tỉnh.

Sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết số 11 ngày 5/10/1998 về xây dựng và phát triển văn hóa Hà Tĩnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) và các chủ trương, nghị quyết khác của Trung ương, của tỉnh, lĩnh vực văn hóa ở Hà Tĩnh đã có bước phát triển khá toàn diện.

Các phong trào thi đua xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá được triển khai khá bài bản. Đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có trên 92% gia đình, thôn, tổ dân phố văn hóa. Phong trào thể thao quần chúng nhiều năm liền nằm trong 10 tỉnh dẫn đầu toàn quốc; thể thao thành tích cao giành nhiều kết quả nổi bật.

Đại biểu dự hội nghị

Việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đạt kết quả thiết thực. Nhiều lễ hội truyền thống được khôi phục, phát huy. Các thiết chế văn hóa được đầu tư khá quy mô, các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể luôn được quan tâm bảo tồn và phát huy...

Để thực hiện thắng lợi 10 nhóm chỉ tiêu cụ thể được đặt ra đến năm 2030, tại hội nghị các đại biểu đã tập trung phân tích những thời cơ, thách thức liên quan đến lĩnh vực văn hóa trong bối cảnh mới; đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa Hà Tĩnh tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phù hợp với xu thế thời đại.


Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các huyện, thị, thành phố

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng – Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định: Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, văn hóa luôn là nền tảng, là động lực giúp dân tộc Việt Nam trường tồn, phát triển. Đối với Hà Tĩnh truyền thống văn hóa đã trở thành nguồn sức mạnh nội sinh để tỉnh nhà vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Để tiếp tục đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu: Cả hệ thống chính trị phải quyết tâm cao, đề ra các cơ chế, chính sách cụ thể, khơi dậy truyền thống văn hóa, cách mạng của quê hương; khơi dậy ý chí, khát vọng của mỗi người dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Phải xác định phát triển lĩnh vực văn hóa là trách nhiệm thường xuyên của hệ thống chính trị, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Các địa phương, đơn vị chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đồng bộ trong gia đình, nhà trường và xã hội.


Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu các cấp, các ngành cần chú trọng công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Khai thác, sử dụng hiệu quả các nhà văn hóa cộng đồng; Xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về văn hóa. Đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa. Đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, các câu lạc bộ dân gian, các lễ hội. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của báo chí, truyền thông, đáp ứng yêu cầu chuyển tải các giá trị văn hóa đến công chúng./.

Hà Vân, Trường Biên, Anh Tuấn/HTTV


Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   4,003
Tổng lượt truy cập:   41,597,089