Chính trị 09:58 26/10/2020 (0) (426)

Triển khai lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW, ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch tổ chức công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Quang cảnh Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng. (Nguồn: TTXVN)

Dự thảo các văn kiện công bố lấy ý kiến Nhân dân, gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng. Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. 

Nội dung các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng sẽ được Công bố trên: Báo Hà Tĩnh; Đài PT-TH tỉnh; các tạp chí, đặc san, bản tin trong tỉnh; các Website, trang thông tin, cổng thông tin điện tử của các địa phương, cơ quan, đơn vị và công bố thông qua hội thảo, tọa đàm, hội nghị, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, trường học.

Theo đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị thành lập và công bố rộng rãi hộp thư điện tử “Hộp thư tổng hợp ý kiến Nhân dân 2020” để các tầng lớp Nhân dân biết, gửi ý kiến tham gia.


Việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được tiến hành từ ngày 20/10/2020 đến hết ngày 10/11/2020. 

Các ý kiến đóng góp của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của sẽ được tiếp nhận gửi về Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy trước ngày 05/11/2020 để tổng hợp trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng hợp, gửi về Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương trước ngày 20/11/2020.

BTV Tỉnh ủy cũng giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; các cơ quan đơn vị và các địa phương: Tập trung tuyên truyền việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến góp ý của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; tập trung cổ vũ, động viên Nhân dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng dự thảo các văn kiện. /.

Kim Anh/HTTV

Cùng chuyên mục

Bình luận


Ý kiến của bạn

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Tin mới

Chương trình mới hàng ngày

Lượt truy cập hôm nay:   5,102
Tổng lượt truy cập:   40,746,716