/

Cơ cấu tổ chức

09:00 21/09/2020
5130 lượt xem

I. Ban Giám đốc gồm:   

- Giám Đốc - Tổng biên tập: Nghiêm Sỹ Đống

Số điện thoại: 0983345679. Email: sydonghttv@gmail.com

- Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật: Ông Nguyễn Văn Hiền

Số điện thoại: 0913241070. Email: vanhienhttv@gmail.com

- Phó Giám đốc phụ trách nội dung: Bà Trần Thị Phương Hoa

Số điện thoại: 0912354724. Email: tranphuonghoahttv@gmail.com

- Phó Giám đốc phụ trách nội dung: Ông Trần Văn Long

Số điện thoại: 0982325778. Email: tranlongth@gmail.com

II. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm:

 1. Phòng Hành chính - Tổng hợp

- Trưởng phòng: Nguyễn Mạnh Hùng

Số điện thoại: 0912318344. Email: manhhunghttv@gmail.com

- Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Minh Hòa

Số điện thoại: 0944869676. Email: minhhoahttv@gmail.com

- Phó Trưởng phòng: Bà Lê Thị Phương

Số điện thoại: 0983682456. Email: lephuonghttv@gmail.com

2. Phòng Dịch vụ và Quảng cáo

- Trưởng phòng: Bà Hồ Thị Thu Hằng

Số điện thoại:0913004145. Email: thuhanghttv@gmail.com

- Phó Trưởng phòng: Ông Trịnh Văn Chiến

Số điện thoại:0914331881. Email: minhchienhttv@gmail.com

 3. Phòng Thời sự

- Trưởng phòng: Ông Đậu Văn Quốc

Số điện thoại:0913071203. Email: vanquochtv@gmail.com

- Phó Trưởng phòng: Ông Hồ Nam Trung

Số điện thoại:0912435272. Email: namtrunghtv@gmail.com

- Phó Trưởng phòng: Ông Đinh Hồng Việt

Số điện thoại: 0989240095. Email: hongviethttv@gmail.com

 4. Phòng Thư ký biên tập

- Trưởng phòng: Bà Đoàn Thị Mai Hoa

Số điện thoại: 0916963466. Email: doanhoaht@gmail.com

- Phó Trưởng phòng: Bà Phan Thị Kim Anh

Số điện thoại: 0982486874. Email: pkimanh@gmail.com

 5. Phòng Văn nghệ

- Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thuận Huế

Số điện thoại:0988428584. Email: thuanhuehttv83@gmail.com

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Sỹ Tâm

Số điện thoại: 0912899788. Email: sytamhttv@gmail.com

 6. Phòng Chuyên đề

- Phó Trưởng phòng phụ trách : Bà Nguyễn Thị Hạnh Loan

Số điện thoại: 0913488248. Email: hanhloanhttv@gmail.com

- Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng

Số điện thoại:0919778366. Email: nguyenhanghttv@gmail.com

7. Phòng Kỹ thuật sản xuất chương trình

- Trưởng phòng: Ông Võ Hoàng Sơn

Số điện thoại: 0915027868. Email: hoangsonhtv@gmail.com

- Phó Trưởng phòng: Ông Lê Đại Thắng

Số điện thoại: 0913294632. Email: daithanghttv@gmail.com

 8. Phòng Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng

- Trưởng phòng: Ông Đậu Duy Hồng

Số điện thoại: 0912297966. Email: duyhonghtv@gmail.com

- Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thái Quỳnh

Số điện thoại: 0912903335. Email: thaiquynhhttv@gmail.com

 

Xem thêm phản hồi...

Thi đua khen thưởng

14:54 - 20/10/2023
333 lượt xem

Dự toán thu chi ngân sách

11:25 - 20/10/2023
257 lượt xem

Tổ chức - Cán bộ

11:17 - 20/10/2023
387 lượt xem

Quy chế kế hoạch

10:44 - 20/10/2023
321 lượt xem

Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh mạng

16:37 - 17/10/2023
160 lượt xem

Lịch công tác

15:59 - 17/10/2023
385 lượt xem

Chức năng nhiệm vụ

09:08 - 21/09/2020
1530 lượt xem

Quy chế sử dụng dịch vụ HTTV

09:07 - 21/09/2020
7795 lượt xem

Lịch sử phát triển

09:05 - 21/09/2020
3709 lượt xem