/

Tổ chức cán bộ năm 2023

08:47 15/01/2024
141 lượt xem

nội dung

Tệp đính kèm:
4.Danh sách quy hoạch Lãnh đạo Đài giai đoan 2021-2026. 2026-2031(1).pdf
748 QĐ điều động VC- Văn Thành(1).pdf
749 QĐ điều động VC - Nga Sơn(1).pdf
750 QĐ điều động VC - Tiến Long(1).pdf
751 QĐ điều động VC - Phi Long(1).pdf
752 QĐ điều động VC - Minh Ngọc(1).pdf
753 QĐ điều động VC - Hồ Loan(1).pdf
754 QĐ điều động LĐHĐ - Tuệ Trang(1).pdf
755 QĐ điều động LĐHĐ - Hồng Anh(1).pdf
756 QĐ điều động VC - Bách Hợp(1).pdf
QĐ bổ nhiệm Phó phòng Chuyên đề - Sỹ Tâm(1).pdf
DS kết quả tuyển dụng 2023- Kèm theo QĐ(1)(1).pdf
QĐ Phê duyệt kết quả tuyển dụng năm 2023(1)(1).pdf
QĐ phê duyệt Quy hoạch_BTV Tỉnh ủy quản lý-2021-2026_2026-2030_Đài PTTH tỉnh(1).pdf
QĐ Quy hoạch cấp ủy 2025-2030-Đài PTTH tỉnh(1).pdf
QĐ Quy hoạch lãnh đạo phòng giai đoạn 2020-2025(1).pdf
QĐ Quy hoach lãnh đạo phòng giai đoạn 2026-2031(1).pdf
QĐ TL HĐ tuyển dụng viên chức năm 2022(1).pdf
Quyết định trung tuyển(1).pdf
Thông báo trúng tuyển(1).pdf
Xem thêm phản hồi...